GEODETSKI PROJEKT

Geodetskim se projektom usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio:

  • idejnog projekta za lokacijsku dozvolu, kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici
  • glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima.